Druktemakers Rotterdam

Op al onze handelingen zijn de
ALGEMENE VOORWAARDEN GRAFISCHE SECTOR
van toepassing:

Artikel 1: Definities
Deze algemene voorwaarden zijn geldend en bindend binnen de grafische sector.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot devervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden; b. De ontwerpstudio: de ontwerper/de ontwerpstudio die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;c. Toeleverancier: productiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigenen/of openbaarmaking van het ontwerp dat is vervaardigd/voorbereid door de ontwerpstudiovoortvloeiende uit de opdracht als bedoeld onder a;d. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

Artikel 2: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiendeleveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever. Afwijkingenen aanvullingen zijn slecht bindend indien en voor zover die tussen partijen schriftelijk zijnovereengekomen.

Artikel 3: Prijsopgave
Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met deontwerpstudio. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgavenvan de ontwerpstudio zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in dewerkzaamheden. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen.

Artikel 4: Schriftelijke bevestiging
Uitgebrachte prijsopgaven, zowel schriftelijk, via fax en soortgelijke transmissiemedia, dienen door deopdrachtgever te worden bevestigd en gesigneerd aan de ontwerpstudio te worden geretourneerd alvorensmet het uitvoeren van de opdracht zal worden begonnen. Mondelinge afspraken en bedingen binden deontwerpstudio en de opdrachtgever eerst nadat deze schriftelijk door de ontwerpstudio zijn bevestigd.
Artikel 5: Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdereontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokkenontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van de ontwerpstudio dient deopdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt,dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

Artikel 6: Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdigeen juiste levering door de ontwerpstudio mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdigaanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

Artikel 7: Gebruik van andere toeleveranciers
Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging op openbaarmaking van hetontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. De ontwerpstudio houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan de ontwerpstudio, voor risico van deopdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komenvergoeding afspreken.Wanneer de ontwerpstudio opdrachtgever is aan derden, zoals illustratoren, ontwerpers, tekstschrijvers,kunstenaars e.a., gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.
Artikel 8: Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in degelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp tecontroleren en goed te keuren.
Artikel 9: Termijn van levering
Een door de ontwerpstudio opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Deontwerpstudio is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuimnadat de opdrachtgever de ontwerpstudio in gebreke heeft gesteld.
Artikel 10: Auteursrecht, reproductierecht en industriële eigendom
Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige endefinitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede tenaanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan de ontwerpstudio. Zolanggeen nadere schriftelijke overeenkomst tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening,model, plan of concept, blijven deze rechten bij de ontwerpstudio.
Artikel 11: Auteursrechthebbende
De ontwerpstudio garandeert dat het geleverde door of vanwege de ontwerpstudio is ontworpen, dat deontwerpstudio geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
Artikel 12: Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechtenvan derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
Artikel 13: Naamsvermelding
De ontwerpstudio is ten allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te latenvermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaandetoestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van deontwerpstudio openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als de ontwerpstudio dit nodig acht zal deopdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool ® metde naam van de ontwerpstudio en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ©, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van de ontwerpstudio/de depothouder, hetzij het nummer vanhet internationaal depot.
Artikel 14: Eigendom bij de ontwerpstudio
Zolang geen nadere afspraken tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door de ontwerpstudio aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zoals materialen, lithografi eën, werktekeningen, prototypes,ontwerpschetsen, ontwerpen, plannen en concepten e.d., blijven deze eigendom van deontwerpstudio. Van deze zaken zal, op de binnen de ontwerpstudio aanwezige gebruikelijkeinformatiedragers, gedurende onbepaalde tijd een duplicaat worden bewaard met de zorg van een goed bewaarder. De opdrachtgever draagt alle risico’s ten aanzien van de bedoelde zaken. Mochten er door technische oorzaken zaken verloren gaan, dan kan de ontwerpstudio daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Er kan op verzoek van de opdrachtgever een nieuw model vervaardigdworden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
 Artikel 15: Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met deontwerpstudio, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplagezoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldthet eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.
Artikel 16: Ruimer gebruik
Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking totde gebruiksrechten te worden gesloten.
Artikel 17: Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de ontwerpstudioveranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. De ontwerpstudio kandeze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij eendoor het gewenste wijziging de ontwerpstudio als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren.Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven.
Artikel 18: Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de ontwerpstudio de vrijheid om het ontwerpen/of het concept, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
Artikel 19: Bewijsmateriaal
De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, de ontwerper kosteloos minimaal 15 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeeldaarvan, doen toekomen, zodra de publikatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.
 Honorarium
Artikel 20: Honorarium en bijkomende kosten
 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van deopdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 21: Honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien de ontwerpstudio door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijkegegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefi ng genoodzaakt is meer andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.
Artikel 22: Gebruiksvergoeding
In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitendrecht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking enverveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijnovereengekomen.
 Betalingsvoorwaarden
Artikel 23: Betalingverplichting
Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomstverschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting,verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien na het verstrijken van deze termijn door deontwerpstudio nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij eenrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met ten minste 2%. Zowel buitengerechtelijkeals gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijnvoor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% vanhet factuurbedrag met een minimum van € 115,00.
Artikel 24: Periodieke betalingen
De ontwerpstudio heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamhedennaar redelijkheid in rekening te brengen.
Artikel 25: Opschorting
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door deontwerpstudio binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op hetmoment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat gevalniet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.
Artikel 26: Herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een schriftelijk verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorariumdat de ontwerpstudio zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kostentot op dat moment gemaakt, te voldoen.
Artikel 27: Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van de ontwerpstudio bestaan uit het bij herhaling verrichten vanwerkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst,tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechtworden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van eenredelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
Artikel 28: Beëindigen opdracht
Wanneer er sprake is van, van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van de ontwerpstudioredelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft de ontwerpstudio het rechtom deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In ditgeval heeft hij recht op een honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding vande tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter  beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van de ontwerpstudio redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft de ontwerpstudio, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op deopdracht betrekking hebbende honorarium.
 Aansprakelijkheid
Artikel 29: Aansprakelijkheid
De ontwerpstudio kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indiende opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijngoedkeuring heeft gegeven. De ontwerpstudio kan tevens nooit aansprakelijk worden gesteld voor hetgebruik van door de ontwerpstudio aangereikte fotomateriaal – dat in oorspronkelijkheid dient als presentatiemateriaal – waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren, mits de opdrachtgever hiervanmondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld en/of overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 en art. 11,een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico vanmisverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. De ontwerpstudio kan niet aansprakelijk worden gesteldvoor fouten vantoeleveranciers (produktiebedrijven).
Artikel 30: Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de ontwerpstudio voor schade uit hoofde van een overeenkomst met eenopdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het de ontwerpstudio toekomende honorarium.
Artikel 31: Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zicht te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper nietaansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
Artikel 32: Garantie geleverde materialen
De opdrachtgever vrijwaart de ontwerpstudio voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door deopdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
Artikel 33: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Iedere levering van zaken door de toeleverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van deeigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe uit hoofde van deovereenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Indien vervoer van de af te leveren zaken isovereengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds hetrisico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van hettelefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Hetaannemen van zaken van de ontwerpstudio door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goedestaat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
Overige bepalingen
Artikel 34: Andere voorwaarden.
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden de ontwerpstudio niet behalve indienen voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover de ontwerpstudio detoepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.
Artikel 35: Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de ontwerpstudio en de opdrachtgever is derechter in het arrondissement waar de ontwerpstudio is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.
Artikel 36: Wijzigingen in de voorwaarden
De ontwerpstudio is voorbehouden deze algemene voorwaarden te wijzigen naar goedkeuring van deontwerpstudio. De algemene voorwaarden zullen, tijdens het uitvoeren door de ontwerpstudio van deeerstgeplaatste of de op dat moment lopende opdracht, éénmalig aan de opdrachtgever worden verstrekt,zodat deze daarvan op de hoogte is. Bij het verlengen van de lopende of het plaatsen van een nieuwe opdracht bij de ontwerpstudio dient de opdrachtgever zichzelf ervan op de hoogte te stellen of de algemenevoorwaarden van de ontwerpstudio gedurende die tijd gewijzigd zijn.